Krohaven - kollegiet

Krohaven kollegiet

Krohaven kollegiet

Målgruppen er unge i alderen 16-30 år med betydelig og varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner, samt unge der er forsinkede eller forstyrrede i deres udvikling. Der kan være tale om unge med lettere udviklingshæmning/sent udviklede, unge med erhvervede/medfødte hjerneskader, syndromer, kromosomfejl, autismespektrum forstyrrelser og/eller andre udviklingsforstyrrelser, herunder følelsesmæssige skader pga. af omsorgssvigt i barndommen. De unge er forholdsvis selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne og er overvejende mobile. Der er plads til to forholdsvis selvhjulpne kørestolsbrugere. Tilbuddet omfatter i alt 8 pladser. Alle unge følger et skole, uddannelses eller beskæftigelses tilbud i dagtimerne på hverdage.

Formålet er at give den enkelte barn, ung og voksen en god, tryg og respektfuld barndom, ungdom og start på voksenlivet i hjemlige rammer og, med støtte fra målrettede pædagogiske indsatser. Der skabes rum for udvikling, samvær, kommunikation, forudsigelighed, oplevelser, medbestemmelse og individualitet. Det er vigtigt at den enkelte, er aktiv og udvikler sig løbende i sit daglige liv.

Kollegiet er et botilbud, med rådighedsvagt om natten. Der er åbent 365 dage om året. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte unges individuelle handleplan, herunder behov, udfordringer og ressourcer. Normeringen er som udgangspunkt 1 personale til 4 unge. De unge har hver sin egen lille lejlighed, med tekøkken og eget bad, hvor der foregår bo træning i et ungdomsmiljø, hvor man er en del af fællesskabet med de andre unge på Kollegiet. Kollegiet tilbyder i kortere eller længere tid særligt definerede og afgrænsede indsatser med specialpædagogisk støtte og vejledning til udvikling af de unges personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på afklaring, udvikling og forberedelse til den rette fremtidige boform og indsats. Vi har fokus på og støtter den unge i at fastholde og udvikle sine relationer med familie og netværk. Vi har fokus på, at der i perioden foregår en løsrivelsesproces fra forældrene, for at støtte den unges selvstændighed. Indsatsen tilrettelægges med individuel tilgang til den enkelte unge og ud fra principper om at accept, anerkendelse og udfordringer udvikler. Eksempler på indsatser vi tilbyder:

  • Samfundspraktiske områder, herunder brug af offentlige transportmidler
  • Struktur i hverdagen, eks. at komme op om morgenen, passe sin skole eller arbejde

  • Dannelse af ungdomsidentitet

  • Planlægning af fritiden og fritidsaktiviteter

  • Social adfærd, herunder støtte til sociale medier

  • Personlig hygiejne, herunder støtte til f.eks tandlægebesøg

  • Seksualitet, kærester og brug af prævention

  • Indkøb, husholdnings og privatøkonomi

  • Madlavning, sund kost og madpakke

  • Rengøring og tøjvask

Indsatsen tilrettelægges med individuel tilgang til den enkelte unge og ud fra principper om at accept, anerkendelse og tilpasse udfordringer udvikler. Personalet orienterer sig bl.a. ud fra viden om mentalisering, autisme spektrum forstyrrelser, neuro psykologi og tilknytningsforstyrrelser. Vi arbejder målrettet med resultat baseret arbejde, dagligt kaldet RBA. I samarbejde med den unge, evt. værge og rådgiver udpeges konkrete mål fra handleplanen og herunder 2-3 delmål. For unge under 18 år er det efter ICS og unge over 18 efter VUM metoden.  Efter konkret vurdering udarbejdes der DPU, Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, med henblik på udredning af udviklingsniveau og optimal indsats. For unge under 18 år, laves der ICS statusudtalelse og afholdes statusmøde 2 gange om året. For unge over 18 år, laver vi 1 gang om året i forbindelse det årlige statusmøde, en statusbeskrivelse ud fra VUM temaerne, voksen udrednings metodens temaer. Vi samarbejder og får vejledning/rådgivning med relevante fagpersoner, eks. læge, psykiatri, psykolog, Viso-eksperter, diætist mv. alt efter problemstilling. Der er i Kollegiet en fast rytme for dagligdagen, og nogle klare aftaler de unge og personalet imellem, der hjælper til at strukturere hverdagen, sådan at det bliver mest muligt overskueligt for den enkelte unge. Man har f.eks en maddag og en rengøringsdag. På Kollegiet er der husregler som løbende bliver justeret og tages op på Ungemødet der afholdes hver 14 dag. Dette er normskabende, grænsesættende og sikrer at alle kan have et trygt bo sted i Kollegiet. På Ungemødet aftales også hvilke fælles aktiviteter der skal være for den kommende periode. Vi hjælper ligeledes den enkelte unge til at strukturere og skabe overblik og forudsigelighed i egen hverdag. F. eks. ved hjælp af ugeskemaer. Der tages udgangspunkt i hvilken grad af strukturering og rammesætning, hver enkelt ung har behov for.