Bøge Allé 7

Bøge Allé 7

Bøge Allé 7

På Bøge Alle 7, bor der 6 børn og unge i alderen 0-25 år med betydelige og varige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner. Børnene er fortrinsvis mobile. Der kan være tale om børn/unge med forskellige syndromer, udviklingshæmning, udviklingsmæssige forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser grundet omsorgssvigt eller traumer, diagnoser som autisme spektrum forstyrrelser, herunder ADHD. Der er oftest tale om børn/unge med væsentlige adfærdsmæssige udfordringer og vanskeligheder, hvor familien på anbringelsestidspunktet kan være svært udfordret eller belastet heraf.  Alle børn/ unge følger et dagtilbud, skole, uddannelse eller beskæftigelse i dagtimerne på hverdage.

Formålet med anbringelsen er at give barnet/den unge en tryg opvækst i et hjemligende miljø, præget af nærvær og i et tæt samarbejde med familien. Vi arbejder på at give børnene/de unge optimale udviklingsmuligheder, mhb. på at styrke deres egenopfattelse, selvstændighed og ligeværdighed i forskellige fællesskaber. Dette med henblik på at barnet/ den unge kommer til at mestre eget liv bedst mulig, ud fra den enkeltes livs vilkår.

Bøge Alle 7 er et botilbud, med rådighedsvagt om natten. Der er åbent 365 dage om året. Indsatsen tager udgangspunkt i det enkelte barns/den unges individuelle behov, udfordringer og ressourcer. Normeringen er som udgangspunkt 1 personale til 2 børn/unge. Vi har fokus på og støtter barnet/den unge i at fastholde og udvikle sine relationer med familie og netværk. Vi ønsker at fastholde familien som en aktiv part i barnets/den unges liv. For at skabe tryghed og udvikling for børnene/de unge, sørger vi for at skabe overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen. Dette fordrer en fast struktur og en tydelighed fra personalet. Vi yder hjælp og støtte til almindelige dagligdags funktioner, som f.eks. hygiejne, spisning, leg og socialt samvær. Med udgangspunkt i det enkelte barns behov og interesse kan der tilbydes en fritidsaktivitet udenfor bo-enheden. Der gøres dagligt brug af udeområdet omkring enheden, ligesom vi søger at få gode fælles oplevelser såsom udflugter, byture og oplevelser i naturen. Vi samarbejder og får vejledning/rådgivning med relevante fagpersoner, eks. læge, psykiatri, terapeut, diætist mv. alt efter problemstilling.

Vi arbejder ud fra en pædagogisk anerkendende tilgang med fokus på nærvær og tryghed. Personalet orienterer sig især ud fra viden om mentalisering, Autisme spektrum forstyrrelser, neuro psykologi og tilknytningsforstyrrelser. Vi tager udgangspunkt i Low Arousel, en ro skabende tilgang, mhb. på mindske stress niveauet og uhensigtsmæssig adfærd. Det pædagogiske arbejde tager endvidere afsæt i barnets individuelle mål fra handleplanen, der omfatter sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber, udvikling og adfærd, familieforhold og familierelationer. Vi arbejder målrettet med resultatbaseret arbejde, dagligt kaldet RBA, hvor vi har særligt fokus på 2-3 delmål af gangen ud fra udvalgte mål fra barnets/den unges handleplan. Vi anvender forskellige kommunikationstilgange alt efter barnets/den unges behov som f.eks. Tegn til Tale, billede støttet kommunikation med videre.