Bøge Allé 5

Bøge Allé 5

Bøge Allé 5

Målgruppe er børn og unge i alderen 0-25 år med betydelige og varige nedsatte fysiske- og/eller psykiske funktionsevner. Der kan være tale om børn/unge med forskellige syndromer, udviklingshæmning, udviklingsmæssige forstyrrelser og evt. med andre diagnoser inden for f.eks. autisme spektrum forstyrrelser. Alle har brug for deres kørestol og/eller andre hjælpemidler for at kunne færdes, samt et omfattende behov for hjælp og pleje ift. til alle gøremål og almindelig livsførelse. Kun få af børnene har verbalt sprog, og alle har brug for ledsagelse ved oplevelser ude af huset. Alle børn/unge følger et dagtilbud, skole, uddannelse eller beskæftigelse i dagtimerne på hverdage.

Formålet med anbringelsen er at give barnet/den unge en opvækst i et hjemligende miljø, præget af nærvær og tryghed. Vi arbejder på at give børnene/de unge optimale udviklingsmuligheder, styrke deres egen opfattelse, selvstændighed og ligeværdighed i forskellige fællesskaber. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i barnets individuelle handleplan. Der arbejdes med mål inden for følgende områder: sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber, udvikling og adfærd, familieforhold og familierelationer.

Bøge Alle 5 er et botilbud, med vågen nattevagt. Der bor 8 børn/unge på hver afdeling som har åben 365 dage om året. Indsatsen tager udgangspunkt i det enkelte barns/den unges individuelle behov, udfordringer og ressourcer. Vi tilbyder en hverdag med tryghed, omsorg, pleje, nærvær og samvær i centrum. Vi stræber efter, at barnet/den unge oplever så hjemlige forhold som muligt, herunder genkendelighed og gode oplevelser. Normeringen er som udgangspunkt 1 personale til 2 børn/unge. Vi yder hjælp og støtte til almindelige dagligdags funktioner, som f.eks. hygiejne, spisning, leg og socialt samvær. Flere af børnene får ernæring via sonde, og der er mulighed for at give ilt og blive suget ved behov. Der arbejdes med en integreret fysioterapeutisk indsats i hverdagens praksis, samt individuel vedligeholdende fysioterapeutisk behandling. Vi har fokus på og støtter barnet/den unge i at fastholde og udvikle sine relationer med familie og netværk. Vi ønsker at fastholde familien som en aktiv part i barnets/den unges liv. For at skabe tryghed og udvikling for børnene/de unge, sørger vi for at skabe overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen. Dette fordrer en fast struktur og en tydelighed fra personalet. Med udgangspunkt i det enkelte barns behov, udviklingsniveau og interesse kan der tilbydes oplevelser, fritids- eller træningsaktivitet udenfor afdelingen. Der gøres dagligt brug af udeområdet omkring tilbuddet. Vi samarbejder og får vejledning/rådgivning med relevante fagpersoner, eks. læge, psykiatri, terapeut, diætist, alt efter problemstilling.

FVi arbejder ud fra en pædagogisk anerkendende tilgang, der tager hensyn til den enkeltes behov, udviklingsniveau, ressourcer, kompetencer samt interesser områder. Vi er konstant nysgerrige på egen og andres pædagogiske tilgang og deler de refleksioner, observationer vi gør i dagligdagen, til brug i team arbejdet omkring det enkelte barn/ung. Vi bruger en processtyrende metode, der sikre at vi løbende evaluer, tilpasser og justere vores tilgang, for at sikre at hvert enkelt barn får så optimale betingelser for, at opnå størst mulig trivsel og udvikling. Vi orienterer os ud fra en bred vifte af viden, teori og metode og tager afsæt i den tilgang der giver mening for det enkelte barn/ung. Vi arbejder målrettet med resultat baseret arbejde, dagligt kaldet RBA. Der er særligt fokus på 2-3 delmål af gangen. Disse tager afsæt i de mål barnet/den unge har i sin handleplan. Samtidig husker vi på at ingen dage er ens, at rummelighed, parathed og børnenes/de unges skiftende behov er vigtige elementer i, hvordan der arbejdes med det konkrete mål. Vi anvender forskellige kommunikationstilgange alt efter barnets/den unges behov som f.eks. Tegn til Tale, billede støttet kommunikation med videre.